Vedtægter
W1siziisijiwmjevmtevmduvogtiawn3owtzmv83mjb4otbfsnvsxziwmjeuanbnil1d?sha=4e67b695de8c4a17
Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Jersie Håndboldklub, Solrød Kommune. Stiftet d. 25. februar 1939

§ 2 Formål
Foreningens formål er at samle medlemmer om håndbold og eventuelle andre aktiviteter. Fremme interesseren om klubbens arbejde og dygtiggøre spillere og ledere. Derudover er det klubbens formål at medvirke til at understøtte og udvikle talentfulde håndboldspillere i en tryg og motiverende ramme, samt påvirke klubbens omverden i forhold til de værdier klubben bygger på.

§ 3 Medlemmer
- Stk. 1.: I klubben kan optages alle, som kan godkende klubbens vedtægter.- Stk. 2.: Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, som modarbejder klubben og dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling, såfremt det eller de udelukkede medlemmer ønsker det.

§ 4 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet skal være revideret inden det fremlægges på generalforsamlingen.

§ 5 Bestyrelsen
- Stk. 1.: Klubben består af en bestyrelse, som består af: formand, næstformand, sekretær, kasserer og tre menige medlemmer.- Stk. 2.: Bestyrelsen konstituerer sig på et konstituerende møde.- Stk. 3.: Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg.

- Stk. 4.: Bestyrelsen kan eventuelt antage lønnet hjælp.

- Stk. 5.:Generalforsamlingen vælger 2 revisorer.

§ 6 Generalforsamlingen
- Stk. 1.: Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april.- Stk. 2.: Generalforsamlingen indkaldes 14 dage før ved opslag i Jersie-hallen og i Solrød Idrætscenter.- Stk. 3.: Eventuelle forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.- Stk. 4.: Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har betalt kontingent inden generalforsamlingen.- Stk. 4.: Klubben kan optage passive medlemmer, og kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamling.

- Stk. 5.: Klubben kan optage æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

- Stk. 6.: Kontingentet opkræves 1 gang årligt og forfalder d. 1. oktober hvert år.

- Stk. 7.: Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent inden d. 1. november samme år udsendes 1. rykkergebyr på kr. 100,-.

- Stk. 8.: Hvis kontingentet fortsat ikke er betalt d. 1. december samme år udsendes 2. rykker med rykkergebyr på kr. 250,-.

- Stk. 9.: Er kontingentet fortsat ikke betalt pr. 1 januar dvs. 1 måned efter 2. rykker, kan bestyrelsen meddele medlemmet, at han/hun ikke kan deltage i træning eller kamp før det fulde kontingentbeløb (inkl. rykkergebyr) er indbetalt og kasseren har bekræftet indbetalingen.

- Stk. 10.: I konkrete tilfælde kan Formand og Kasserer dispensere for ovenstående kontingentregler.

§ 7 Holdfællesskab
- Stk. 1.: Holdfællesskab på seniorniveau kan kun indgås med generalforsamlingens godkendelse.- Stk. 2.: Holdfællesskab kan kun opløses med generalforsamlingens godkendelse.- Stk. 3.: Holdfællesskab i ungdomsafdelingen kan besluttes oprettet og nedlagt af bestyrelsen.- Stk. 4.: Afstemning efter regler i § 6 stk. 8.

§ 8 Opløsning
- Stk. 1.: Klubbens opløsning kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.- Stk. 2.: Inden en eventuel opløsning af klubben skal udmeldelse af diverse specialforbund og amtsforeninger foretages.- Stk. 3.: Eventuelle aktiver opbevares af Solrød Idræts Union eller Solrød Kommune, og skal overgå til efterfølgende forening af lignende art i Jersie og Solrød.

W1siziisijiwmjevmtevmduvdhk5dnn4ymvfmtywedywmf9kdwxfmjayms5qcgcixv0?sha=ddd9fd079f42b8f4