Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Jersie Håndboldklub, Solrød Kommune. 

Stiftet d. 25. februar 1939


§ 2 Formål
Foreningens formål er at samle medlemmer om håndbold og eventuelle andre aktiviteter. Fremme interessen om klubbens arbejde og dygtiggøre spillere og ledere. Derudover er det klubbens formål at medvirke til at understøtte og udvikle talentfulde håndboldspillere i en tryg og motiverende ramme, samt påvirke klubbens omverden i forhold til de værdier klubben bygger på.


§ 3 Medlemmer
- Stk. 1.: I klubben kan optages alle, som kan godkende klubbens vedtægter.

- Stk. 2.: Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, som modarbejder klubben og dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling, såfremt det eller de udelukkede medlemmer ønsker det.


§ 4 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet skal være revideret inden det fremlægges på generalforsamlingen.


§ 5 Bestyrelsen
- Stk. 1.: Klubben består af en bestyrelse, som består af: formand, næstformand, sekretær, kasserer og tre menige medlemmer.

- Stk. 2.: Bestyrelsen konstituerer sig på et konstituerende møde.

- Stk. 3.: Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg.

- Stk. 4.: Bestyrelsen kan eventuelt antage lønnet hjælp.

- Stk. 5.:Generalforsamlingen vælger 2 revisorer.

- Stk. 6.: Tegningsregler:

Foreningen kan tegnes af:

A. Klubbens formand og kasserer i forening

B. Klubbens formand og næstformand i forening

C. Klubbens næstformand og kasserer i forening


§ 6 Generalforsamlingen
- Stk. 1.: Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april.

- Stk. 2.: Generalforsamlingen indkaldes 14 dage før ved opslag i Jersie-hallen og i Solrød Idrætscenter samt på klubbens hjemmeside.

- Stk. 3.: Eventuelle forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

- Stk. 4.: Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har betalt kontingent inden generalforsamlingen.

- Stk. 5.: Dagsordenen skal midst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af sidste års regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Godkendelse af budget for indeværende år.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af revisorer. 

9. Eventuelt.

- Stk. 6.: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 25 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Indkaldelse og varsling er det samme som ved ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter begæring er modtaget.

- Stk. 7.: Alle personvalg gælder for en 2-årig periode. På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

- Stk. 8.: Ved alle personvalg, samt ved øvrige beslutninger - herunder vedtægtsændringer - kræves simpel stemmeflerhed. Ved begæring skal der være skriftlig afstemning.


§ 7 Kontingent
- Stk. 1.: Beslutninger vedrørende kontingentstørrelse træffes i bestyrelsen. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer betaler ordinært kontingent. Alle ledere og trænere betaler ordinært kontingent. 

- Stk.2.: Ordinært kontingent fastsættes af bestyrelsen. 

- Stk. 3.: Spillende trænere og ledere betaler ordinært spillerkontingent i den afdeling, de tilhører. Deres træner godtgørelse opskrives efter konkret aftale med bestyrelsen tilsvarende.

- Stk. 4.: Klubben kan optage passive medlemmer, og kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamling.

- Stk. 5.: Klubben kan optage æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

- Stk. 6.: Kontingentet opkræves 1 gang årligt og opkræves senest 15. september hvert år.

- Stk. 7.: Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent inden d. 1. november samme år udsendes 1. rykker med rykkergebyr på 100 kr.

- Stk. 8.: Hvis kontingentet fortsat ikke er betalt d. 1. december samme år udsendes 2. rykker med rykkergebyr på 250 kr.

- Stk. 9.: Er kontingentet fortsat ikke betalt pr. 1. januar, dvs. 1 mdr. efter 2. rykker, kan bestyrelsen meddele medlemmet, at det ikke kan deltage i træning eller kamp, før det fulde kontingent (inklusive rykkergebyrer) er indbetalt, og kasseren har bekræftet indbetalingen.

- Stk. 10.: I konkrete tilfælde kan formand og kasserer i forening dispensere for ovenstående kontingentregler. 

 

§ 8 Holdfællesskab

- Stk. 1.: Holdfællesskab på seniorniveau kan kun indgås med generalforsamlingens godkendelse. 

- Stk. 2.: Holdfællesskab kan kun opløses med generalforsamlingens godkendelse. 

- Stk. 3.: Holdfællesskab i ungdomsafdelingen kan besluttes oprettet og nedlagt af bestyrelsen. 

- Stk. 4.: Afstemning efter regler i § 6 stk. 8.


§ 9 Opløsning

- Stk. 1.: Klubbens opløsning kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

- Stk. 2.: Inden en eventuel opløsning af klubben skal udmeldelse af diverse specialforbund og amtsforeninger foretages.

- Stk. 3.: Eventuelle aktiver opbevares af Solrød Idræts Union eller Solrød Kommune, og skal overgå til efterfølgende forening af lignende art i Jersie og Solrød.


-


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2004. 

Dirigent: Ole Jørgen Olsen.

 

Revideret på den ordinære generalforsamling den 26. april 2006: §8 stk. 4 tilføjet.

Dirigent: John Kjær Olesen. 

 

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 24. april 2008. §7 ændret.

Dirigent: Lars Rasmussen.

 

Revideret på den ordinære generalforsamling den 29. april 2009: § 5.1 ændret. §6 stk 7 ændret som konsekvens heraf. 

Dirigent: John Kjær Olesen.

 

Revideret på generalforsamling den 25 april 2012.

Dirigent John Kjær Olesen.

 

Revideret på generalforsamling den 25 april 2019. Tegningsregler §5 stk. 6 tilføjet.

Dirigent John Kjær Olesen.